Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset

Cele

Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

 1. Celem Fundacji jest:
  1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.
  2. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim.
  3. Popularyzacja idei rodzinnej i społecznej.
  4. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  5. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi jest: działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.
  6. Inicjowanie na rzecz instytucji, których statutowym celem jest edukacja kulturalna, oświatowa oraz w zakresie sportu i turystyki
  7. Wzmacnianie współpracy transgranicznej w zakresie turystyki.
 2. Działalność pożytku publicznego Fundacji może być nieodpłatna i odpłatna.
 3. Działalnością nieodpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jest działalność społecznie użyteczna prowadzona w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez:
  a) 93.11.Z Działalność obiektów sportowych, tj. i. Organizowanie turniejów, zawodów i imprez popularyzujących koszykówkę.
  b) 93.12.Z Działalność klubów sportowych, tj. i. Prowadzenie i udział drużyn w rozgrywkach na szczeblu lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. ii. Pomoc w szkoleniu zawodników i zapewnieniu opieki trenerskiej.
  c) 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem, tj.
  i. Pomoc w organizacji różnych imprez sportowych ii. Współpracę z Polskim Związkiem Koszykówki i innymi podmiotami działającymi na rzecz rozwoju koszykówki. iii. Pomoc w zapewnieniu sprzętu sportowego dla zawodników.
 4. Działalnością odpłatną pożytku publicznego prowadzoną przez Fundację jest:
  a) 85.51 Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
  b) 85.52 Z Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  c) 77.21. Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego.”

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli,
 2. Rzecznictwo interesów grup marginalizowanych społecznie.
 3. Działalność edukacyjną, wydawniczą i badawczą.
 4. Współpracę z władzami samorządowymi, rządowymi i organizacjami pozarządowymi
  w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.
 5. Organizowanie działań wspierających różnorodne formy spędzania wolnego czasu
  w szczególności poprzez stwarzanie warunków do aktywnego uczestnictwa w kulturze, sporcie i turystyce.
 6. Organizowanie koncertów, wystaw, wernisaży, wieczorów literackich i innych form życia kulturalnego
 7. Promowanie wśród dzieci i młodzieży idei wychowania poprzez sport, organizowanie stałych form zajęć sportowych, imprez i zawodów sportowych.
 8. Popularyzacja turystyki jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu.
 9. Współpracę z instytucjami, stowarzyszeniami i organizacjami, które realizują podobne cele statutowe.

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych