Kulinarne podróże z Jasiem Wędrowniczkiem – PDF

SZWAJCARSKO – POLSKI PROGRAM WSPÓŁPRACY

Obszar tematyczny: Inicjatywy na rzecz rozwoju regionów peryferyjnych i słabo rozwiniętych

Projekt: Alpy Karpatom – projekt na rzecz uwolnienia potencjału ekonomicznego górskich południowych obszarów województwa podkarpackiego,

 Działanie III. 3.1.2 Górski Fundusz Organizacji Pozarządowych

GÓRSKI FUNDUSZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, NABÓR II

Instytucja Realizująca Projekt: Fundacja Karpacka – Polska, ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, tel. 13 46 388 50, e-mail: biuro@fundacjakarpacka.org, www.alpykarpatom.pl

Operator Dotacji: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o., 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17, tel. 13 461 29 98, e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl,

 

Projekt

Dziedzictwo kulinarne na kartach książki kucharskiej

Koszt projektu i kwota wnioskowanego dofinansowania

Całkowite koszty kwalifikowalne – całkowite koszty projektu (A)

Kwota wnioskowanego dofinansowania (B)

Udział % kwoty dofinansowania w całkowitych kosztach projektu (100*B/A)

23 300,00 PLN

20 970,00 PLN

90%

Okres trwania projektu

Okres trwania projektu

 7 miesięcy

1. Zakres i cele projektu:

Celem głównym projektu jest zachowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru objętego projektem, identyfikacja regionalnych produktów oraz ich promocja a także rozwój turystyki kulinarnej.

Cele szczegółowe:

– Promocja kuchni lokalnej i regionalnej oraz lokalnych kucharzy i gospodyń z obszaru objętego programem

– kultywowanie tradycyjnych potraw opartych na starodawnych recepturach i przy wykorzystaniu naturalnych składników od gospodyń wiejskich

– Przekazanie młodemu pokoleniu tradycji kulinarnych i przepisów do wykorzystania w  domowych kuchniach

– popularyzacja lokalnej kuchni w ośrodkach wczasowych, hotelach, pensjonatach i restauracjach

– promowanie obszaru objętego wsparciem jako terenu o dużych walorach i tradycjach kulinarnych

2. Partnerzy: Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych – ORELEC „GALA

2. Harmonogram realizacji projektu. 

Nazwa wydatku (zgodnie z budżetem)

 Wydatki projektu w ujęciu kwartalnym (w PLN)

Kolejne kwartały realizacji projektu

II kwartał 2014

III kwartał 2014

IV kwartał 2014

1.1 Wynagrodzenie koordynatora

X

X

4.2.1. Wynagrodzenie fotografa

X

4.3.1 Prace redakcyjne

X

4.3.2 Wynagrodzenie osoby zajmującej się aranżacją

X

4.3.3. Opracowanie tekstów do książku kucharskiej

X

X

4.3.4. Wynagrodzenie kucharza

X

6.1.1. Koszt zakupu półproduktów

X

3. Korzyści związane z projektem

Wskaźniki rezultatu:

  • Wzrost świadomości/wiedzy społeczeństwa, właścicieli lokali gastronomicznych i gospodarstw agroturystycznych  nt. lokalnych przepisów kulinarnych
  • Zachowanie i kultywowanie tradycyjnych przepisów podczas codziennego przygotowywania posiłków
  • Identyfikacja Karpat Wschodnich z konkretnymi potrawami – lokalnym dziedzictwem kulinarnym

Wzrost atrakcyjności turystycznej Karpat Wschodnich poprzez identyfikację lokalnych potraw.

 

SWISS-POLISH COOPERATION PROGRAMME

Thematic area: Initiatives for the development of peripheral and less-developed regions

Project: „The Alps for the Carpathians” programme to unlock the economic potential of the southern mountain areas of the Podkarpackie Voivodeship,

Action no 3 3.1.2 Mountain Found for Non-Governmental Organisations
MOUNTAIN FUND FOR NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS THE SECOND RECRUITMENT

Project Executing Agency: Fundacja Karpacka – Polska,adress: ul. Rynek 7, 38-500 Sanok, phone: 13 46 388 50,

e-mail:biuro@fundacjakarpacka.org, www.alpykarpatom.pl

Grant Operator: Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.,address: 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. Rynek 17, phone no : 13 461 29 98, e-mail: biuro@barr-ustrzyki.pl,

Project:                                         Culinary heritage on the pages of a cookbook
The cost of the project and the amount of the requested grant
Total eligible costs – total project costs

Total eligible costs – total project costs

(A) ,

The amount of the requested grant (B):

The percentage share of the grant in the total cost of the project (100*B/A),

23 300,00 PLN

20 970,00 PLN

90%

 

 

 

 

 

The duration of the project
The duration of the project 7 months

1. The range and aims of the project:
The general aim of the project is to preserve the culinary heritage of the project area, to identify and promote regional products as well as to enhance culinary tourism.
Specific aims:
– Promoting local and regional cuisine as well as local chefs and housewives living in the area covered by the Programme
– Preserving traditional food based on ancient recipes while using natural ingredients from the rural women
– Passing to the younger generation culinary traditions and recipes to be used in home cuisine
– Popularization of the local cuisine at holiday resorts, hotels, guest houses and restaurants
– Promoting the project area as a site of high qualities and culinary traditions
2. Partners: Bieszczadzka Fundacja Rozwoju Postaw Twórczych – ORELEC „GALA

2.  The project implementation schedule

Name of expenditure (within budget)

  Project expenditure shown per quarter (in PLN)

Subsequent quarters of the project

2nd quarter 2014

III quater 2014

IV quater 2014

1.1 The coordinator’s salary

X

X

4.2.1. The photographer’s salary

X

4.3.1 Editorial work

X

4.3.2 Salary of the person in charge of arrangements

X

4.3.3. Developing texts for the cookbook

X

X

4.3.4. The chef’s salary

X

6.1.1. The purchase costs of semi-finished products

X

3. The project benefits
Project result indicators:
•Increased awareness/knowledge in the community and among the owners of catering establishments and agrarian holiday farms on local recipes.
•Preservation and maintenance of traditional recipes in our daily meal preparation.
•Enhanced identification of the Eastern Carpathians with specific food – local culinary heritage.
The increase of tourist appeal of the Eastern Carpathian mountains owing to an easier match with the local food.

Related Post