pobierz fundusz

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROJEKTU ” AKTYWNY RYMANOWIAK „

harm1

harm 3

harm4

FUNDACJA JAŚ WĘDROWNICZEK
OGŁASZA NABÓR  KANDYDATÓW / KANDYDATEK
DO PROJEKTU „AKTYWNY RYMANOWIAK”

Projekt  jest realizowany w ramach  Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO) Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Celem projektu jest: wzrost zaangażowania o 30% u co najmniej 45 mieszkańców (młodzieży
i seniorów) gminy Rymanów w działalność na rzecz uaktywnienia społeczności lokalnej
i założenie „Klubu Aktywnego Rymanowiaka” poprzez integracje międzypokoleniową
i odkrywanie historii najbliższej do końca 2017 r.

Projekt jest skierowany do mieszkańców gminy Rymanów:

  • Młodzieży uczącej się w wieku 14- 19 lat
  • Seniorów w wieku powyżej 55 roku życia

Przewidziane w ramach Projektu formy wsparcia:

  • Warsztaty fotograficzne dla 15 osób, w tym 10 młodych osób i 5 seniorów.
  • Warsztaty dziennikarskie dla 15 osób, w tym 10 młodych osób i 5 seniorów
  • Warsztaty artystyczne:
  • teatralne  dla: 15 osób, w tym 10 młodych osób i  5 seniorów  w tym 6 młodych osób i 2 seniorów pełniących rolę animatorów
  • wokalne – 6 osób w różnym wieku.

 

  1. Zajęcia historyczne dla min. 16 osób zainteresowanych historią regionu.
  2. Wycieczki po okolicy dla uczestników ww. warsztatów oraz 2 – dniowa wycieczka do Krakowa

 

 

Okres realizacji Projektu: 01.03.2017r. – 31.12.2017r.

Dokumenty rekrutacyjne znajdują się na stronie fundacjajaswedrowniczek.pl w zakładce projekty –

„AKTYWNY RYMANOWIAK” i w biurze projektu mieszczącym się w  Rymanowie przy ul. Dr. Bieleckiego 8

kontakt: Justyna Szepieniec  609 729 629

 

DOKUMENTY  DO POBRANIA:

AKTUALNY REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU – Aktywny Rymanowiak z 29.03.2017r.

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU NA PRZETWARZANIE DANYCH I UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU – FIO

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU – FIO

DEKLARACJA UCZESTNICTWA FIO

 

SZCZEGÓŁY PROJEKTU:

Zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne:

Miejsce: Hotel Restauracja Jaś Wędrowniczek/salka konferencyjna

29 marca (środa), godz. 15:00 – grupa fotograficzna  (10 młodych + 5 seniorów)

29 marca (środa), godz. 16:00 –  grupa dziennikarska (10 młodych + 5 seniorów)

29 marca (środa), godz. 17:00 – grupa historyczna ( 10 młodych + 5 seniorów)

29 marca (środa), godz. 18:00 – grupa teatralna ( 10 młodych + 5 seniorów)

29 marca (środa), godz. 19:00 – grupa wokalna ( 6 osób w różnym wieku)

WARSZTATY FOTO:

Grupa fotoreporterska 15 osób (10 młodych osób + 5 seniorów )

Liczba godzin warsztatów fotograficznych: 40 godz. (8 spotkań x 5godz., w tym 10 godz. zajęć w plenerze) + 40godz.(8 spotkań x 5 godz.) komputerowej obróbki zdjęć w tym zajęcia w plenerze 10 godz. prowadzonych przez fotografa z dużym doświadczaniem i dorobkiem artystycznym oraz specjalisty/fotografa z umiejętnością komputerowej obróbki zdjęć.

* Dokładne terminy spotkań, godziny zostaną ustalone z grupą na pierwszym spotkaniu 29.03 o godz. 15:00. Przewiduje się maj jako początek pracy grupy foto.

Utworzenie grupy międzypokoleniowej pozwoli na wymianą doświadczeń i wiedzy. W ramach warsztatów przewiduje się: fotografia smartfonem, tabletem, aparatem kompaktowym, kompozycja, podstawowe pojęcia i programy.
Warsztaty grafiki komputerowej – Adobe pakiet, narzędzia bezpłatne (gogle, picassa, itp)
Warsztaty fotoreportażu, temat, scenariusz, poszukiwania, tekst i obraz, rozmowa, wywiad i fotografia. Warsztaty foto bloga: video blog, fanpage, sposoby tworzenia (blogspot, onet, fb, wordpress).
Warsztaty w plenerze – każda grupa otrzyma propozycję kilku ciekawych miejsc w regionie spośród których wybierze jedno wg. niej najciekawsze wyznaczone miejsca , które opiszą, sfotografują, sfilmują wg. własnego pomysłu. W wyjeździe tym będą również uczestniczyć dziennikarze, którzy na różne sposoby i w różnych formach przygotują opisy tych miejsc. Uczestnicy warsztatów dowiedzą się także jak zostać fotoreporterem oraz jak i co fotografować. Uczestnicy warsztatów przygotują również wystawę zdjęć „Rymanów dawniej i dzisiaj …. ” oraz zdjęcia do wydanej gazety.

 

GRUPA DZIENNIKARSKA:

Grupa dziennikarska – 15 osób (10 młodych osób + 5 seniorów )

Liczba godzin warsztatów fotograficznych: 70 godz. (12 spotkań x 5godz. + 2 spotkania 5- godzinne z profesjonalnymi dziennikarzami) )
W ramach warsztatów przewiduje się: omówienie historii dziennikarstwa, omówienie warsztatu dziennikarskiego (tajniki i sposoby pracy dziennikarza ), omówienie i przygotowanie tekstów dziennikarskich , czyli dziennikarstwo od kuchni. Omówienie różnych gatunków dziennikarstwa ( wzmianka, wywiad, reportaż, notatka, felieton, sprawozdanie i komentarz .
Źródła informacji (pułapki), o czym pisać? : jak tytułować?, by zainteresować, rodzaje tytułów. Zawód reporter sportowy, jakich błędów unikać, dziennikarskie ABC, dekalog oraz humor dziennikarza. Warsztaty będą odbywać się w dni wolne od zajęć lekcyjnych np. w soboty.

* Dokładne terminy spotkań, godziny zostaną ustalone z grupą na pierwszym spotkaniu 29.03 o godz. 16:00. Planowany początek pracy grupy to maj.

Przygotowani odpowiednio uczestnicy warsztatów będą brać aktywny udział we wszystkich działaniach zaplanowanych w trakcie działań w projekcie, a także bieżących wydarzeniach w gminie . Artykuły powstałe w ramach prowadzonych warsztatów zostaną umieszczone we wkładce do lokalnego miesięcznika „Nasz Rymanów”
Dziennikarze wspólnie z uczestnikami warsztatów fotograficznych i historycznych przygotują wydanie gazety stylizowanej na lata 20-te. Gazeta będzie zawierała zdjęcia i artykuły opisujące historię i wydarzenia jakie miały miejsce w Rymanowie i okolicach w okresie międzywojennym oraz przedruki starych gazet ( o ile grupie zajmującej się historią uda się dotrzeć do takich źródeł).
Wydanie zostanie rozdane mieszkańcom gminy Rymanów na uroczystości podsumowania projektu.

 

GRUPA TEATRALNA:

Grupa teatralna zajmie się tworzeniem i wystawieniem spektaklu, który będzie dużym wydarzeniem wspólnotowym, efektem wysiłku grupy mieszkanek i mieszkańców oraz grupy historyków i artystów. Scenariusz i przebieg wydarzeń opierał będzie się na lokalnych historiach, wspomnieniach, legendach. Wszystko będzie planowane razem z grupą historyczną. W celu osiągnięcia jak największej efektywności współpracy międzypokoleniowej proponujemy dwa etapy realizacji tego zadania:
I etap realizacji stworzenie i praca 1 grupa animatorów x 8 osób (6 młode osoby + 2 seniorów). Zostaną zorganizowane warsztaty animatorów teatralnych – ćwiczenia dramowo-teatralne prowadzone przez teatrologa -psychologa 24 godz. (3 dni x 8 godz.) poznają metodę teatru ze społecznością lokalną i zaangażują się w proces jego tworzenia.

* Dokładne terminy spotkań, godziny zostaną ustalone z grupą na pierwszym spotkaniu 29.03 o godz. 18:00

Grupa teatralna zajęcia rozpocznie najpóźniej z wszystkich grup – końcem sierpnia.

II etap – Stworzenie i praca grupy teatralnej pod kierunkiem osoby wykwalifikowanej do prowadzenia warsztatów teatralnych przy wsparciu animatorów – grupy 15 osób (10 młodych osób + 5 seniorów )którzy będą regularnie spotykać się z grupą historyczną w celu pozyskiwania ciekawych historii na podstawie , których stworzą scenariusze przedstawień/ rekonstrukcji wydarzeń historycznych powiązanych z naszym regionem. Grupy te będą zbierać rekwizyty, stroje, przygotowywać przedstawienie teatralne, które stanie się dużym wydarzeniem w gminie na zakończenie projektu – 50godz. (10 spotkań,  średnio po 5 godz.) – część prowadzona przez animatorów teatralnych , część przez wykwalifikowaną osobę do prowadzenia warsztatów teatralnych , która zadba o całość. Podczas trwających prób konsultacji udzieli reżyser/ teatrolog – 10 godz. Dodatkowo reżyser/ teatrolog będzie udzielał konsultacji online .

 

GRUPA WOKALNA:

Grupa Wokalna 6 osób – 40 godz.(10 spotkań x 4 godz.) , na warsztatach wokalnych zajmie się przygotowaniem klimatycznych spotkań przy piosence z okresu międzywojennego. Występy te uświetnią spotkania otwarte z historią oraz listopadowe przedstawienie kończące projekt. Ponadto w trakcie realizacji projektu zostaną zorganizowane dwa spotkania otwarte dla mieszkańców, na których wokaliści zaprezentują przygotowany na warsztatach repertuar ( w tym utwory lokalnych twórców wyszukane przez grupę historyków). Warsztaty obejmować będą: emisja głosu, fizjologia i higiena głosu nauka właściwego operowania oddechem, informacje z zakresu teorii, zasad muzyki oraz terminologii muzycznej, historia i literatura gatunków muzyki, analizę wykonań mistrzów, starszych i nowszych interpretacji aktualnie opracowywanych utworów, praca nad repertuarem oraz pracę z mikrofonem i zasady pracy nad ciałem i ruchem scenicznym

* Dokładne terminy spotkań, godziny zostaną ustalone z grupą na pierwszym spotkaniu 29.03 o godz. 19:00

 

GRUPA HISTORYCZNA

Grupy Historyczna – 15 os. 48 godzin (12 spotkań x 4 godz. + 4 x 3godz. spotkania z pasjonatami historii.

* Dokładne terminy spotkań, godziny zostaną ustalone z grupą na pierwszym spotkaniu 29.03 o godz. 17:00. Grupa historyczna jako pierwsza rozpocznie działania. Przewidywany termin to koniec kwiecień.

Koło ma na celu zrzeszenie osób – fascynatów, które interesują się historią, w tym historią regionu. Działania Grupy będą polegały na eksplorowaniu dziejów okolicy, przygotowywania scenariuszy i informacji na ten temat. Informacje będą zamieszczane w lokalnej prasie Nasz Rymanów. Będą to informacje nt. ciekawostek historycznych gminy, ciekawych miejsc, które warto lokalnie zwiedzić np. w trakcie niedzielnego popołudnia, zabytków.

Grupą będzie zarządzał historyk pasjonat – z ogromnym doświadczeniem i wiedzą nt. historii Rymanowa. Członkami grupy będą również nauczyciele, osoby starsze, młodzi wolontariusze, którzy będę przygotowywać publikacje, szukać nowych materiałów, tematów, ciekawostek historycznych, obrabiać zdjęcia. Grupa 1 raz wyjedzie do biblioteki w Krośnie, 1 raz do Skansenu .
Łącznie: 50 godzin (12 x 4 godzin) spotkań +12 godzin (4 x 3 godziny) spotkań z ciekawymi ludźmi –  pasjonatami historii , kolekcjonerami + wyjazd do archiwów historycznych w Sanoku i Krośnie.
Efekty pracy tej grupy będą zamieszczane w wydanej na zakończenie projektu gazecie w stylu lat dwudziestych, wystawie zebranych eksponatów i starych fotografii.

Otwarte dwa 3 godzinne spotkania dla mieszkańców na których historycy przedstawią efekty swojej pracy, a mieszkańcy spotkają się z pasjonatami historii i osobami zajmującymi się zawodowo historią regionu. Łącznie 6 godzin spotkań ( 2x 3 godziny)

Tworzenie drzew genealogicznych – spotkanie otwarte:

warsztaty w czasie wakacji dla uczniów lokalnych szkół i dziadków – tworzenie drzew genealogicznych swoich rodzin Celem warsztatów będzie poznanie losów i korzeni własnych rodzin. Odbędą się dwa spotkania w dwóch grupach dla 20 dziadków i 20 wnuków . Zajęcia poprowadzi pracownik Muzeum w Sanoku – pasjonat tego tematu. Pierwszy warsztat – spotkanie 5 godzinne – Dziadkowie i ich wnukowie dowiedzą się co to jest genealogia, heraldyka, chronologia, sfragistyka, ród, jakie są rodzaje tablic genealogicznych. Czym się wspomóc, do kogo się zwrócić, gdzie szukać.
Drugi warsztat po dorobionej pracy domowej 5- godzinne spotkanie, na które uczestnicy warsztatów przyniosą zgromadzone materiały i rozpoczną pracę tworzenia swoich drzew genealogicznych.
Łącznie 20 godziny warsztatów genealogicznych ( 2 grupy x 2 spotkania x 5 godziny)

WYCIECZKI:

Wycieczki – rajdy / 2 wycieczki rowerowe po okolicy „Szlakiem historii rymanowskich” – 25 os.
Zorganizowana zostanie wycieczka rowerowa (16 os./ wycieczka w tym co najmniej 4 seniorów). Trasę wycieczek opracują UP we współpracy z Instruktorem, który zadba o profesjonalną i bezpieczną organizację wyjazdów. Zostanie opracowana mapa szlaków historycznych wycieczek rowerowych po okolicy i wybrana jedna z nich.

* Dokładne terminy wycieczek zostaną ustalone podczas pracy poszczególnych grup warsztatowych. W wycieczce będą mogły wsiąść udział różne osoby z grup warsztatowych.

 

KONKURS:

” Rymanów i okolice w obiektywie ” – min. 20 os. Akcja będzie miała na celu zmobilizowanie i zachęcenie mieszkańców gminy Rymanów do fotografowania ciekawych miejsc w gminie – wokół domostw mieszkańców, miejsc, w których na co dzień przebywają. UP przygotują wstępne sugestie takich miejsc. Konkurs trwał będzie od kwietnia 2017 do października 2017 po to, aby móc ukazać piękno gminy i atrakcji w trakcie całego roku, a nie np. tylko w wakacje czy wiosną.

Ponieważ zakładamy, iż w konkursie wezmą udział amatorzy fotografii – dla wszystkich zainteresowanych zorganizujemy 5 godzinny warsztat i wykład nt. fotografii. Zajęcia poprowadzi profesjonalny fotograf, specjalizujący się w fotografii plenerowej.

O terminie szkolenia poinformujemy na stronie Fundacji.

Autorzy najciekawszych zdjęć otrzymają nagrody rzeczowe. Zdjęcia konkursowe zostaną wywołane. Przygotuje się z nich pamiątkowego fotobooka . Każde zdjęcie zostanie opatrzone informacją nt. autora zdjęcia.

 

WYJAZD DO KRAKOWA /2 DNI/

Uczestnicy warsztatów dziennikarskich , fotograficznych, teatralnych i historycznych w tym 1/3osób starszych osób ( łącznie do 46 osób). Uczestnicy wycieczki podążając śladami swojej polskiej tożsamości odwiedzą: Muzeum Historyczne w Krakowie w tym Podziemia , Kościół Mariacki, Wawel. Wcześniej w grupach przygotują informacje i ciekawostki o wybranych miejscach i postaciach Krakowa, które zaprezentują z wykorzystaniem multimediów w autokarze w drodze do Krakowa, później zdobytą wiedzę skonfrontują z informacjami przekazanymi przez przewodnika. Ponadto wszyscy będą uczestniczyć w sztuce teatralnej. W pierwszym dniu zwiedzania zostaną podzieleni na grupy 8-10 osobowe, każda grupa otrzymuje zalakowaną kopertę z tematem, scenariusz, punkty do odwiedzenia, zadania do nagrania, spisania, sfotografowania i sfilmowania.

* Termin wycieczki zostanie podany w późniejszym terminie.

Fundacja-Jaś-Aktywny-Rymanowiak_plakat-A3_Prev3-170313

 

Related Post