Święta i ostatnie dni upłynęły spokojnie.
Udało się zorganizować kilka spotkań z rodzinami ukraińskimi przebywającymi na naszym terenie Gminy Rymanów. Gmina Rymanów

🗣Poszukiwania pracy, sprawy organizacyjne, mieszkanie – uchodźcy próbują zadomowić się u gościnnych polskich rodzin 💖 . Na jak długo? tego nie wie nikt. Niepewności z obydwu stron są wyczuwalne, trudno ich nie mieć.

Jednak powtórzę – gościnne! progi naszych mieszkańców są niebywałe. Każdy próbuje pomóc jak tylko może i na ile jest w stanie, powiedziałabym nawet, że to jest niebywałe💙💛
🗣Przed Świętami wyruszył kolejny transport z darami na Ukrainę, we wtorek tato Jasiek 🙂 pojechał w góry Skolskie do Romana z kolejną dostawą, (k. Stryja), jutro o 7:00 wyrusza kolejny transport.
Dzięki współpracy z Fundacja Dobre Jutro udało się zorganizować transporty kolejnych darów. Fundacja Jaś Wędrowniczek organizuje przejazd, samochód, paliwo, gotówkę dla wolontariuszy na Ukrainie na dalsze przejazdy które odbywają się na wschód Charków i południe Mikołajów.

🗣Dziękujemy Aleksandra Małecka 💞 Ola w UK organizuje koncert z którego datki zostaną przekazane na Fundację Jaś Wędrowniczek.
To nie wszystko, Ola działa od początku i nie kończy, pomaga wspiera, udostępnia wszystkie działania na rzecz Ukrainy.

🗣Portret prezydenta Wołodymyra Zełenskiego to dzieło Martyna Tarasiewicz polska malarka, która wystawiła portret na aukcję. Inne prace pani Martyny dotyczące sytuacji na Ukrainie – np. plakaty są do nabycia w Warszawie. Dochód ma zostać przeznaczony na karmę dla zwierząt na Ukrainie.
Jeśli ktoś zna sprawdzoną organizację, która zajmuje się dostarczaniem karmy dla zwierząt bezpośrednio na Ukrainę proszę o kontakt bezpośrednio z panią Martyną! Szukamy osób, które zawiozą jedzenie do schronisk.

🗣 @Lukasz Grudysz dni przedświąteczne spędził na Ukrainie, jutro wyruszają dalej… uważajcie.

🗣 Pan Andrzej Mazepa Wiceprezes Fundacji Chwala Narodu, Deputowany Chmielnickiej Rady Miejskiej Kajuk Jarosław Jarosławowicz, przesłał nam list intencyjny z prośbą o pomoc dla okręgu Chmielnicki, cytuję: „Codziennie do Chmielnickiego przyjeżdża ponad 30 pociągów z uchodźcami. Większość uchodźców, otrzymawszy tu pomoc żywnościową, medyczną i psychologiczną, udają się dalej na Zachód. Jednakże wiele z nich pozostaje w naszym mieście. Dziś w Chmielnickim jest więcej niż 40 tys. uchodźców (sam Chmielnicki ma 270 tysięcy mieszkańców)….Chmielnicki stał się rodzajem centrum humanitarnego, w którym sortowana jest pomoc humanitarna i rozdzielana wśród tych, którzy tego potrzebują, zgodnie z ich rzeczywistymi potrzebami. W związku z powyższym prosimy o pomoc: termowizory, krótkofalówki, apteczki, żywność, leki”.

🗣Yuriy Yakovlyev dotarł szczęśliwie i przewiózł odzież z Fundacji na Ukrainę

🗣W Holandii w Nijmegen odbył się koncert wspólnie z uchodźcami, urywki filmu od naszej zaprzyjaźnionej z Fundacją Pani Krysi. Było wspaniale. Z innych informacji z Holandii na wesoło o lodówkach – zdjęcie 🙂

🗣 Sklepik „POMOC HUMANITARNA” cały czas działa… to już żyje własnym życiem… Julia ogarnia temat 🙂

🗣Julia którą znacie z moich postów z córką Sophie oraz 8śmio letnią Nastią, które przez 3 tygodnie przebywały w Jasiu, teraz znalazły miejsce po sąsiedzku 🙂 weszły ..pewnie jako pierwsze Ukrainki w Wielki Piątek na Tarnicę Tarnica – zdobywając tym samym najwyższy szczyt w Bieszczadach 1346mnpm. Gratulacje 💪 Nasza cała grupa liczyła 10 osób.
Podczas całego okresu świątecznego nie chcemy przekazywać wyłącznie smutnych informacji, jest ich mnóstwo naokoło.

Taki wiersz świątecznie ktoś podesłał:
Za Panią poetką i malarką Krystyną Urbańczyk Basińską:
„Żeby chleb był chlebem..
Rodzina rodziną..
Niebo niebem.
Żeby nie mitem było prawo..
I nie niewolą wolność.
By radość była…
Wspólnym Duchowym Ładem.”

❗️❗️ NAJBLIŻSZE DZIAŁANIA FUNDACJI ORAZ ŚRODKI FINANSOWE KTÓRE PRZEKAZYWANE SĄ NA KONTO FUNDACJI ZOSTANĄ ZWRÓCONE POMOCY OKRĘGOWI CHMIELNICKIEGO. ZAKUP RZECZY KTÓRE WYMIENIONE SĄ W LIŚCIE‼️‼️

Planuję kolejny wyjazd, gdzieś dalej.. po 8maja… córcia👼👼 ma Komunię.

————————————————————————-
Ang.
🇺🇦💙💛 STOP WAR 🇺🇦💙💛
#JASWEDROWNICZEK FOUNDATION
Holidays and the last days passed quietly.
We managed to organize a few meetings with Ukrainian families staying in our area of ​​the Rymanów Commune. Rymanów Commune
🗣 Looking for a job, organizational matters, housing – refugees try to settle in with hospitable Polish families 💖. For how long? nobody knows that. Uncertainties on both sides are palpable, it’s hard not to have them.
However, I repeat – hospitable! the thresholds of our inhabitants are incredible. Everyone tries to help as much as they can and as much as they can, I would even say that it is amazing💙💛
🗣 Before Easter, another transport with gifts went to Ukraine, on Tuesday father Jasiek 🙂 went to the Skolskie mountains to Roman with another delivery, (near Stryj), tomorrow another transport starts at 7:00 am.
Thanks to the cooperation with the Dobre Jutro Foundation, it was possible to organize transports of further gifts. The Jaś Wędrowniczek Foundation organizes travel, car, fuel, cash for volunteers in Ukraine for further journeys to the east of Kharkiv and the south of Mykolaiv.
🗣 Thank you Aleksandra Małecka 💞 Ola in the UK is organizing a concert from which donations will be transferred to the Jaś Wędrowniczek Foundation.
That’s not all, Ola has been working from the beginning and does not stop there, she helps support and provides all activities for Ukraine.
🗣Portrait of President Volodymyr Zelensky is the work of Martyna Tarasiewicz, a Polish painter who put the portrait up for auction. Martyna’s other works concerning the situation in Ukraine – e.g. posters are available in Warsaw. The income is to be allocated to animal feed in Ukraine.
If anyone knows a proven organization that provides pet food directly to Ukraine, please contact Martyna directly! We are looking for people who will take food to shelters.
🗣 @Lukasz Grudysz spent his pre-Easter days in Ukraine, they are leaving tomorrow … be careful.
🗣 Mr. Andrzej Mazepa, Vice President of the Chwala Nation Foundation, Deputy of the Chmielnik City Council Kajuk Jarosław Jarosławowicz, sent us a letter of intent asking for help for the Khmelnytsky district, and I quote: „Every day more than 30 trains with refugees come to Chmielnicki. Most of the refugees, having received food aid here, medical and psychological, they go further to the West. However, many of them remain in our city. Today there are more than 40,000 refugees in Khmelnytsky (Khmelnitsky alone has 270,000 inhabitants) …. Khmelnytsky has become a kind of humanitarian center in which humanitarian aid is sorted and distributed among those who need it, according to their actual needs. Therefore, we ask for help: thermal imaging devices, walkie-talkies, first aid kits, food, medicines „
🗣Yuriy Yakovlyev arrived safely and transported clothes from the Foundation to Ukraine
🗣 In the Netherlands, in Nijmegen, there was a concert together with refugees, fragments of a film from our friend of the Foundation, Mrs. Krysia. It was great. From other information from the Netherlands, fun about refrigerators – photo 🙂
🗣 The „HUMANITARIAN HELP” shop is open all the time … it is already living its own life … Julia is overwhelmed by the topic 🙂
🗣 Julia, whom you know from my posts with her daughter Sophie and 8-year-old Nastia, who stayed in Jasio for 3 weeks, now found a place next door 🙂 they entered … probably the first Ukrainian women on Good Friday on Tarnica Tarnica – thus reaching the highest peak in Bieszczady 1346 meters above sea level. Congratulations 💪 Our whole group consisted of 10 people.
During the whole holiday season, we don’t just want to share sad news, there are tons of them all around.
Such a holiday poem was sent by someone:
After the poet and painter Krystyna Urbańczyk Basińska:
„That bread was bread ..
Family family ..
Heaven by sky.
Lest the law be a myth …
Let freedom not be a bondage
That joy was …
A Common Spiritual Order. „
❗️❗️ THE CLOSEST ACTIVITIES OF THE FOUNDATION AND THE FINANCIAL FUNDS TRANSFERED TO THE ACCOUNT OF THE FOUNDATION WILL BE RETURNED AID TO THE CHMIELNICKI DISTRICT. PURCHASE THINGS THAT ARE LISTED IN THE LIST‼‼
I am planning another trip, somewhere further .. after May 8th … my daughter is having First Communion 🙂
Support the Jaś Wędrowniczek Foundation:
Thank you for your help so far 💙💛💙💛💙💛
BGZ BNP PARIBAS Oddział Krosno
WALUTA PLN
PLN SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL56 2030 0045 1110 0000 0416 9030 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY
Waluta EURO
EURO SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL44160014621030564540000005 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY
Waluta USD
USD SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL17160014621030564540000006 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY