* Francuscy producenci wina z Burgundii przyjechali z pomocą dla swoich kontrahentów na Ukrainie 🇫🇷 🇺🇦
Żywność, środki czystości, leki itp. Katia Humbert przedstawicielka związku solidarnościowego Ukrainy we Francji. Florent Baillard thank all of you
* Młodzież z rymanowskiego liceum przepakowywała paczki, które jutro trafią do Lwowa min. do starszych osób oraz do 150ciu dzieci uchodźców mieszkających w Szkołach.
Leki zostaną dostarczone Pani doktor Oksanie do jednostki wojskowej a następnie do Kijowa.
Pan Jan był poprzedniego dnia z kolejna partią darów do Lwowa.

* na Ukrainę jadą kolejne dary z Hrabsta Kent w Anglii, z Amsterdamu, od Iriny w Anglii, dostarczenie bezpośrednio do wskazanych osób, jednostek, koordynowane jest przez Fundację Jaś Wędrowniczek

POTRZEBY NA NAJBLIŻSZE DNI:
Dzieci:

* owoce dla dzieci, jogurty-od ponad dwóch tygodni żyją na diecie ‚pudełkowej’, konserwy, brakuje im witamin.

Szpitale:
* mocno poszukiwane opaski uciskowe (tourniquet)
* atraumatyczne igły
* drenaż klatki piersiowej
* urządzenia do zszywania, zszywacze liniowe
* gąbki hemostatyczne, siatki

 

Dzieci, młodzież pytają nas jak można pomóc (Fundacji), kilka podpowiedzi:
* zorganizujcie w szkołach spotkania z dziećmi z Ukrainy. W mniejszych grupach może większych. Zachęćcie je, aby opowiedziały Wam, jak wyglądało ich życie do czasu wojny, czym się zajmowały, co robiły poza szkołą, jakie mają pasje. Jak zmieniło się ich życie kiedy wybuchła wojna. Te dzieci do czasu wybuchu wojny prowadziły życie bardzo podobne do waszego
* nauczycie się jakiejś piosenki ukraińskiej, którą wspólnie z dziećmi z Ukrainy zaśpiewacie, może hymn
* zorganizujcie w szkołach apel/akademię/spotkanie szkolne poświęcone waszemu sprzeciwowi wobec wojny, zabijaniu, ludobójstwu. Wymyślcie formę tego apelu
* organizujcie happeningi/protesty przeciwko wojnie. wymyślcie jakąś formę protestu np. występy w waszym miasteczku/mieście: artystyczne, taneczne, plastyczne, teatralne itp.
* flash mode przeciwko wojnie na Ukrainie
* wykorzystujcie wasze najbardziej ulubione narzędzie social media do przekazywania pomiędzy wami informacji przeciwko temu co się dzieje
* inne… wiem, że macie setki pomysłów

Nawet jak bezpośrednio nie możecie pomóc, a chcielibyście to zrobić, poprzez wasze wyrażanie uczuć i wasze wsparcie choćby w social mediach dołączacie się do milionów ludzi na całym świecie, którzy sprzeciwiają się wojnie na Ukrainie. Takie działania to ogromna moc i wasz wpływ na to co się dzieje.

———————————————————————

* French wine producers from Burgundy came to help their contractors in Ukraine 🇫🇷 🇺🇦
Food, cleaning products, medicines, etc. Katia Humbert representative of the solidarity union of Ukraine in France. Florent Baillard thank all of you
* Young people from the Rymanów high school were repacking parcels, which will be delivered to Lviv tomorrow, min. to the elderly and up to 150 children of refugees living in the Schools.
Drugs will be delivered to Dr. Oksana to a military unit and then to Kiev.
Dad, Jasiek yesterday he was with another batch of gifts to Lviv, he has a car ready for tomorrow
* further gifts are going to Ukraine from Countst Kent in England, from Amsterdam, from Irina in England, delivery directly to the indicated people, units, coordinated by the Jaś Wędrowniczek Foundation

 

You ask (children, adolescents) how you can help us (the Foundation) what can children and teenagers do in schools, a few hints:

* organize meetings with children from Ukraine in schools. In smaller groups, maybe bigger. Encourage them to tell you what their life was like before the war, what they did, what they did outside of school, what their passions are.
How their lives changed when the war broke out.
Until the outbreak of the war, these children lived very similar lives to yours
* you will learn a Ukrainian song that you will sing together with children from Ukraine, maybe a national anthem
* organize a roll-call / academy / school meetings in schools devoted to your opposition to war, killing, genocide. Think up the form of this appeal
* organize happenings / protests against the war. come up with some form of protest, e.g. performances in your town / city: artistic, dance, art, theater, etc.
* flash mode against the war in Ukraine
* use your most favorite social media tool to communicate information between you against what is happening
* other … I know you have hundreds of ideas
Even if you cannot help directly, and you would like to do it, through your expression of feelings and your support, for example in social media, you join millions of people around the world who oppose the war in Ukraine. Such actions are enormous power and your influence on what is happening.

 

NEEDS FOR THE NEXT DAYS:
Kids:
* fruit for children, yoghurts – for over two weeks they have been living on a ‚box’ diet, canned food, they lack vitamins.

 

Hospitals:
* highly sought-after tourniquet
* atraumatic needles
* chest drainage
* stapling devices, linear staplers
* hemostatic sponges, meshes

————————————————————————

* Des viticulteurs français de Bourgogne sont venus aider leurs entrepreneurs en Ukraine 🇫🇷 🇺🇦
Nourriture, produits d’entretien, médicaments, etc. Katia Humbert représentante de l’union solidaire de l’Ukraine en France. Florent Baillard merci à tous
* Les jeunes du lycée Rymanów ont reconditionné des colis, qui seront livrés à Lviv demain, min. aux personnes âgées et jusqu’à 150 enfants de réfugiés vivant dans les écoles.
Les médicaments seront livrés au Dr Oksana à une unité militaire, puis à Kiev.
Papa, Jasiek hier, il était avec un autre lot de cadeaux à Lviv, il a une voiture prête pour demain
* d’autres dons vont en Ukraine de Countst Kent en Angleterre, d’Amsterdam, d’Irina en Angleterre, livraison directement aux personnes, unités indiquées, coordonnées par la Fondation Jaś Wędrowniczek
ous demandez (enfants, adolescents) comment vous pouvez nous aider (la Fondation) que peuvent faire les enfants et adolescents dans les écoles, quelques indices :
* organiser des rencontres avec des enfants ukrainiens dans les écoles. En petits groupes, peut-être plus grands. Encouragez-les à vous dire à quoi ressemblait leur vie avant la guerre, ce qu’ils faisaient, ce qu’ils faisaient en dehors de l’école, quelles étaient leurs passions.
Comment leur vie a changé lorsque la guerre a éclaté.
Jusqu’au déclenchement de la guerre, ces enfants vivaient des vies très similaires à la vôtre
* vous apprendrez une chanson ukrainienne que vous chanterez avec des enfants ukrainiens, peut-être un hymne national
* organiser un appel nominal / une académie / des réunions scolaires dans les écoles consacrées à votre opposition à la guerre, au meurtre, au génocide. Réfléchissez à la forme de cet appel
* organiser des événements / manifestations contre la guerre. proposer une forme de protestation, par exemple des spectacles dans votre ville : artistique, danse, art, théâtre, etc.
* mode flash contre la guerre en Ukraine
* utilisez votre outil de médias sociaux préféré pour communiquer des informations entre vous par rapport à ce qui se passe
* autre … je sais que tu as des centaines d’idées
Même si vous ne pouvez pas aider directement, et que vous aimeriez le faire, par l’expression de vos sentiments et votre soutien, par exemple dans les médias sociaux, vous rejoignez des millions de personnes dans le monde qui s’opposent à la guerre en Ukraine. De telles actions sont un pouvoir énorme et votre influence sur ce qui se passe.

——————————————————————-

Osoby chętne wspomóc działania Fundacji, przelewy prosimy dokonywać na podane poniżej konto.
Dziękujemy
Justyna Szepieniec
WALUTA PLN
PLN SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL56 2030 0045 1110 0000 0416 9030 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY
Waluta EURO
EURO SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL44160014621030564540000005 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY
Waluta USD
USD SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL17160014621030564540000006 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAIN
________________________________________
In connection with Yours calls, especially people living abroad, you can pay funds to the account of the Jaś Wędrowniczek Foundation
BGZ BNP PARIBAS Krosno Branch
CURRENCY PLN
PLN SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL56 2030 0045 1110 0000 0416 9030 with the annotation: HELP FOR UKRAINE
CURRENCY EURO
EURO SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL44160014621030564540000005 with the annotation: HELP FOR UKRAINE
CURRENCY USD
USD SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL17160014621030564540000006 with the annotation: HELP FOR UKRAINE