HOLANDIA – NIJMEGEN

19.03 (sobota), godz. 6:00 rano PIERWSZY AUTOKAR WYRUSZA DO HOLANDI do miasta Nijmegen w pobliżu granicy z Niemcami

6:00 rano sobota, parking przy Jaś Burgerze w Rymanowie, ul. Bieleckiego 8.

Zatrzymujemy się w Krakowie, Żywcu oraz Wrocławiu.
Miasto Nijmegen zabezpiecza komfortowe warunki dla wszystkich przybyłych. Na miejscu testy Covid, opieka medyczna, pełne wyżywienie, noclegi do wyboru: na pływających hotelach (statkach) lub w przygotowanej w pełni wyposażonej hali.
Nikt tam nikogo nie zostawi bez pomocy, ani po kilku miesiącach nie każe się wyprowadzić. Miasto jest przygotowane na różne ewentualności. Oferują również pomoc w znalezieniu pracy. Na miejscu tłumacze języka ukraińskiego.
FUNDACJAJASWEDROWNICZEK zapewnia bezpłatny przewóz wszystkich osób, lunch boxy na podróż, osobę do kontaktu/pomocy podczas całej podróży, tłumacza języka ukraińskiego.
Są jeszcze wolne miejsc

Zdajemy sobie sprawę co obserwujemy, że większość osób z Ukrainy woli zostać w Polsce. Bliżej swojego domu. Często są to grupy osób, które nie chcą się rozdzielać. Większość uważa, że wojna się skończy i wracają szybko do domu, odbudowywać Ukrainę. Na ten moment jest już około 2mln uchodźców w Polsce, nie wiemy jaka będzie sytuacja za kilka tygodni i sami możemy stanąć przed dużym problemem. Jeśli inne kraje chcą pomóc i oferują komfortowe warunki zachęcajcie osoby z Ukrainy, aby z tego skorzystały.

Osoby chętne na wyjazd prosimy o kontakt z nr tel:
Ola +48 783 444 554
Kasia +48 603 364 444
biuro@f-jw.pl
fundacjajaswedrowniczek.pl

——————————————————————–

Wspomóż Fundację Jaś Wędrowniczek. Pieniądze przeznaczamy min. na:
* transport osób z Ukrainy do Polski
* transport osób z Polski do innych krajów
* poszukiwania zakwaterowania na terenie kraju jak i za granicą
* noclegi, wyżywienie
* dostarczanie żywności, leków, środków higieny bezpośrednio na Ukrainę do wskazanych miejsc (Szkoły, Szpitale, Ośrodki dla Uchodźców, Jednostki wojskowe, Parafie-docieramy bezpośrednio do osób, które wymagają pomocy)
* adaptację miejsc na Ukrainie do przyjmowania Uchodźców
* współpracę pomiędzy organizacjami które pomagają Uchodźcom, min. Fundacja Rozwoju Hokeja na lodzie w Sanoku „Wraz z Ukraińską Federacją Hokeja na Lodzie oraz ukraińskimi trenerami klubowymi

Zorganizowaliśmy akcję sprowadzenia z objętych wojną terenów tj. Charkowa, Kijowa, Odessy,
Łucka, Kramatorska, Białej Cerkwi i Winnicy około 30 zawodników z rodzinami.
W sumie zapewniamy już w tej chwili pomoc 67 młodym zawodnikom w wieku od 9-ciu do 15
lat oraz ich braciom, siostrom i matkom (łącznie 138 osób). W dalszym ciągu napływają do nas
z Ukrainy zapytania, o możliwość przyjazdu kolejnych zawodników i ich najbliższych.
Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Czech – Prezes Fundacji
Piotr Krysiak – Dyrektor Sportowy”

———————————————————————-

NETHERLANDS – NIJMEGEN

19.03 (Saturday), 6:00 AM THE FIRST COACH GOES TO THE NETHERLANDS to the city of

Nijmegen near the border with Germany

6:00 am Saturday, car park next to Jaś Burger in Rymanów, ul. Bieleckiego 8.

We stop in Kraków, Żywiec and Wrocław.
The city of Nijmegen provides comfortable conditions for all arrivals. Covid tests on site, medical care, full board, accommodation to choose from: on floating hotels (ships) or in a fully equipped hall.
Nobody will leave anyone there without help, and after a few months will not order them to move out. The city is prepared for all sorts of events. They also offer help in finding a job. Ukrainian translators on site.
@FUNDACJAJASWEDROWNICZEK provides free transport of all people, lunch boxes for the trip, a contact / assistance person during the entire trip, a Ukrainian language translator.
We still have vacancies

We are aware of what we observe that most people from Ukraine prefer to stay in Poland. Closer to your home. They are often groups of people who do not want to separate. Most believe that the war is over and they go home quickly to rebuild Ukraine. At the moment, there are already about 2 million refugees in Poland, we do not know what the situation will be in a few weeks and we can face a big problem ourselves. If other countries want to help and offer comfortable conditions, encourage people from Ukraine to take advantage of it.

People willing to leave, please contact the phone number:
Ola +48 783 444 554
Kasia +48 603 364 444
Contact to a Polish woman in the Netherlands who will look after the refugees: Krystyna +48 693 120 100
biuro@f-jw.pl
fundacjajaswedrowniczek.pl

Support the Jaś Wędrowniczek Foundation. We allocate money min. on:
* transport of people from Ukraine to Poland
* transport of people from Poland to other countries
* looking for accommodation in the country and abroad
* bed and breakfast
* delivering food, medicines and hygiene products directly to Ukraine to the indicated places (schools, hospitals, refugee centers, military units, parishes – we reach people who need help directly)
* adaptation of places in Ukraine to receive refugees
* cooperation between organizations that help refugees, min. Ice Hockey Development Foundation in Sanok „Together with the Ukrainian Ice Hockey Federation and Ukrainian club coaches

———————————————————————-

BGZ BNP PARIBAS Oddział Krosno
WALUTA PLN
PLN SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL56 2030 0045 1110 0000 0416 9030 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY
Waluta EURO
EURO SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL44160014621030564540000005 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY
Waluta USD
USD SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL17160014621030564540000006 z dopiskiem: POMOC DLA UKRAINY

————————————————————————

Otrzymujemy od Was cały czas pomoc finansową, poprzez zrzutki, zbiórki, przelewy na konto. Wsparcie idzie z Polski, USA, Francji, Holandii, Dani, Kanady, Anglii, Niemiec, Hiszpanii, Portugalii, Brazylii, !!Rosji!!
Dobre słowo słyszymy każdego dnia . Nie sposób już Was wszystkich wymienić, DZIĘKUJEMY ZA WSZELKĄ POMOC. …mieszkańcy Rymanowa podający jedzenie przybyłym w środku nocy uchodźcom, pomagający matkom z dziećmi, kierowcy budzeni w środku nocy gotowi na przejazd, pracownicy Jasia Wędrowniczka charytatywnie przychodzący w środku nocy aby podać gorące jedzenie uchodźcom, uczniowie szkół, wolontariusze, właściciele firm przewozowych, przewodnicy jeżdżący do Lwowa, przedsiębiorcy lokalni, mieszkańcy przynoszący dary 💙💛💙💛
Dziękuję za pomoc moim kuzynom w USA za zorganizowanie i wspieranie zbiórki Matt Szwarc Martin Szwarc Greg szwarc oraz Jeneen Lasee-Willemssen

————————————————————————

You can pay funds to the account of the Jaś Wędrowniczek Foundation
BGZ BNP PARIBAS Krosno Branch
CURRENCY PLN
PLN SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL56 2030 0045 1110 0000 0416 9030 with the annotation: HELP FOR UKRAINE
CURRENCY EURO
EURO SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL44160014621030564540000005 with the annotation: HELP FOR UKRAINE
CURRENCY USD
USD SWIFT / IBAN: PPABPLPK
PL17160014621030564540000006 with the annotation: HELP FOR UKRAINE
We receive financial help from you all the time, through drops, collections, transfers to your account. Support comes from Poland, USA, France, Holland, Denmark, Canada, England, Germany, Spain, Portugal, Brazil, !! Russia !!
We hear a good word every day. It is impossible to list all of you, THANK YOU FOR ALL YOUR HELP. … the inhabitants of Rymanów serving food to refugees who arrived in the middle of the night, helping mothers with children, drivers waking up in the middle of the night ready for a ride, employees of Jaś Wędrowniczek coming to charity in the middle of the night to serve hot food to refugees, school students, volunteers, owners of transport companies, guides going to Lviv, local entrepreneurs, residents bringing gifts 💙💛💙💛
Thank you for helping my cousins in the USA for organizing and supporting the collection Matt Szwarc Martin Szwarc @greg Szwarc and Jeneen Lasee-Willemssen